• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next

Zasady przyjmowania wychowanków do Internatu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im Janiny –Jarzynówny Sobczak w Gdańsku. 

1. Każdy uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im Janiny –Jarzynówny Sobczak w Gdańsku ma prawo do zamieszkania w internacie.

2. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w internacie o przyjęcie może ubiegać się uczeń:

- mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony,

- wykazujący się co najmniej dobrą oceną z zachowania,

- posiadający dobry stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie.

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły.

4. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO INTERNATU lub DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU  ZAMIESZKANIA  należy składać od 3 czerwca do 23 sierpnia w sekretariacie szkoły bądź bezpośrednio u kierownika internatu.

5. Decyzję o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje kierownik internatu wraz z radą wychowawców internatu.

6. Podania rozpatrywane są od 26 do 27 sierpnia.

7. Uczniowie, którzy nie zostali do internatu przyjęci mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

8. Przyjęcia nowego ucznia dokonuje kierownik internatu lub wychowawca dyżurny.

Obowiązuje przeprowadzenie rozmowy informacyjnej, a wychowanek lub jego rodzice /w przypadku osób niepełnoletnich/ muszą złożyć pisemne oświadczenia;

- zgody na samodzielny powrót syna/córki do domu,

- zgody na samodzielne wyjścia,

- ponoszenie odpowiedzialności za mienie internatu i wyposażenie pokoju,

- zobowiązanie do regulowania na bieżąco opłat za internat i wyżywienie wychowanka  oraz do bieżącej współpracy z wychowawcami w zakresie spraw wychowawczych,

9. Wychowanek po przyjęciu do internatu zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami p/poż., bhp i regulaminem internatu.

 

Kwestionariusz osobowy kandydata do internatu pobierz:   doc  pdf

Deklaracja kontynuowania zamieszkania w internacie pobierz:   doc  pdf

Panorama szkoły

 

360o