• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

 

Ochrona Danych Osobowych

 

Szanowni Państwo

W związku z ochroną danych osobowych uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku i ich rodziców informuję, że:Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i ochronę, jest Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku. Al. Legionów 3 80-441 Gdańsk

Państwa dane osobowe i Waszych dzieci tj. imiona i nazwiska, adres zamieszkania, data, miejsce urodzenia ucznia oraz PESEL, numery telefonów, adresy e-mail, wizerunek będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych w zakresie - kształcenia, wychowania i opieki uczniów.

Państwa dane osobowe i Waszych dzieci zostaną udostępnione tylko i wyłącznie uprawnionym do ich przetwarzania podmiotom:

 

 • zastępcom dyrektora,
 • wychowawcom i nauczycielom,
 • kadrze administracyjnej i obsłudze w zakresie wykonywanych obowiązków,
 • organowi prowadzącemu szkołę i organowi sprawującemu nad nią nadzór pedagogiczny, a także innym organom państwowym, np. CEA, NIK w czasie prowadzonych przez nich kontroli,
 • firmie ubezpieczającej ucznia, w związku z ubieganiem się o uzyskanie odszkodowania, oraz ubezpieczenia wycieczki,
 • ZUS-owi w związku z ubieganiem się rodziców o przyznanie świadczeń ich dzieciom,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej w związku z potrzebą udzielenia uczniowi pomocy psychologicznej, nauczania indywidualnego, indywidualnego toku nauki itp.,
 • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w związku z koniecznością przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,
 • policji lub straży miejskiej w czasie prowadzonego przez nie postępowania.


Dane osobowe, o których jest mowa powyżej , podają Państwo na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 07 września 1991r. (Dz. U. 2004r nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz jej rozporządzeń wykonawczych. Inne dane podawane są dobrowolnie.
Każdy z Państwa ma prawo dostępu do danych osobowych swoich i swojego dziecka i możliwości dokonania w nich stosownych zmian.


Zgodnie z przyjętą w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku „Polityką bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemami: tradycyjnym oraz informatycznym służącymi do przetwarzania danych osobowych w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Janiny Jarzynówny- Sobczak w Gdańsku ”, prowadzi się jawny rejestr zbiorów danych w formie elektronicznej.

 

Panorama szkoły

 

360o